1.2.1. TERMINOLOGIJA

Podjetje Vemsa d.o.o., Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, ID za DDV : SI18390773 je ponudnik – charter agent, ki posreduje in prodaja preko portala www.prima-sailing.com najem plovil in ostalih navtičnih storitev.

Uporabnik, ki uporablja in koristi portal www.prima-sailing.com je kupec – najemnik in je lahko samostojna fizična oseba, ali pooblaščen zastopnik pravne osebe.

Lastnik plovil/a oziroma charter ponudnik, ki je v pogodbenem razmerju s charter agentom Vemsa d.o.o. je lahko fizična oseba ali pravna oseba.

1.2.2. PONUDBA

Kupec - najemnik lahko na portalu www.prima-sailing.com spremlja online aktualno ponudbo s cenami, pogoji in popusti.

Online pomeni, da lahko kupec najemnik v realnem času vidi prost termin za želeno plovilo in ga lahko tudi v realnem času rezervira, oziroma pošlje povpraševanje.

Ponudba se lahko dnevno spreminja, kakor tudi popusti in posebne ponudbe (first minute, last minute, krajši najemi, posebne akcije ipd.).

Charter agent za opravljene storitve ne zaračunava nobenih stroškov in provizij.

1.2.3. POSTOPEK REZERVACIJE PLOVILA, PLAČILO, PODATKI, DOKUMENTI, OBVEZNOSTI

1.2.3.1. IZBOR PLOVILA – POŠILJANJE ON LINE OPCIJE

Ko izberete plovilo on line, je za vas rezervirana opcija in v tem času vam pošljemo predračun, ponudbo, da vplačate 50 % zneska za rezervacijo, razen v primeru last minute ponudbe, kjer se takoj plača 100 % znesek.

Plačilo lahko izvedete preko e-banke, ali direktno preko plačilnega naloga na naš račun.

Kupec - najemnik je dolžan podati in vnesti pravilne podatke (zakonska odgovornost!), saj mi, kot charter agent, te podatke neposredno sporočimo charter ponudniku, to je pravni osebi ali lastniku plovila, s katerim neposredno vstopate v pogodbeno razmerje, ker najemate njihovo plovilo. Charter agent je v tem delu le posrednik med kupcem in charter ponudnikom. Od nas prejmete e-pošto s potrditvijo rezervacije, ter preostalo dokumentacijo potrebno za izpolnitev pogodbe.

1.2.3.2. POŠILJANJE PREDRAČUNA ZA PLAČILO REZERVACIJE, POGODBA O NAJEMU

Ko prejmete od nas predračun, morate v najmanj 5 dneh plačati 50 % zneska, da je vaša opcija potrjena in s tem imate rezervirano plovilo v želenem obdobju.

V primeru last minute ponudbe, ali da je obdobje do začetka najema krajše od 5 tednov, morate takoj plačati celoten znesek za potrditev rezervacije.

Za dokončno potrditev rezervacije, poleg plačila, potrebujemo tudi naslednje pravilne podatke:

 • ime in priimek / naziv pravne osebe, pooblaščene fizične osebe
 • naslov – ulica, kraj, država
 • telefonska številka
 • elektronski naslov
 • VAT številko (ID za DDV) za pravne osebe
 • ime in priimek skipperja
 • številko dovoljenja za upravljanje s plovilom, datum in kraj izdaje
 • številko dovoljenja za upravljanje z VHF GMDSS, datum in kraj izdaje

Po opravljenem plačilu vam pošljemo avansni račun in v podpis pogodbo, ter popisni list za posadko (crew list). Z izpolnitvijo, podpisi in vrnitvijo na naš naslov je pogodba sklenjena.

1.2.3.3. POTRDILO ZA PREVZEM PLOVILA – VOUCHER

Kupec je dolžan preostanek zneska do celote poravnati najmanj 5 tednov pred pričetkom nastopa najema, za last minute ponudbe je plačilo takoj.

Ko je poravnan celoten znesek, charter agent kupcu pošlje potrdilo za prevzem plovila – voucher pri charter ponudniku. Voucher kupec prejme najkasneje v tednu pred nastopom najema.

1.2.3.4. CENA NAJEMA, ZAVAROVANJE, CENA OSTALIH NAVTIČNIH STORITEV

Cena najema vključuje najem in uporabo opremljenega plovila za določeno obdobje, njegovo zavarovanje proti tretjim osebam in kasko zavarovanje ob lastni udeležbi – kavciji. V ceno niso vključeni gorivo, privezi v drugih marinah in sidriščih, takse in druge morebitne storitve.

Ostale navtične storitve kot so skipper, hostesa, najemi določene dodatne navtične opreme, se obračunajo po ceniku charter ponudnika, največkrat jih lahko že izberete pri on line rezervaciji.

V zavarovanje pa ni všteto nezgodno zavarovanje oseb na plovilu, nastala škoda na stvareh in predmetih prinesenih na plovilo in tudi ne škoda, povzročena na opremi plovila, ki je povzročena z nepravilno uporabo, malomarnim odnosom, ali z izgubo opreme. Takšna škoda se zaračuna neposredno kupcu, oziroma najemniku plovila.

V zavarovanje tudi ni všteta škoda povzročena na jadrih in škoda zaradi pregretja motorja, ali ker kupec –najemnik kot uporabnik ni vsak dan kontroliral nivoja olja v motorju.

V primeru povzročene škode na najetem plovilu, drugem plovilu, nesreče, nesreče s telesnimi poškodbami, je potrebno nemudoma obvestiti policijo, luško kapitanijo in vodjo charter baze. V kolikor kupec – najemnik tega ne stori, lahko sam odgovarja in krije celotno škodo, ki bi pri tem nastala.

Prav tako sta charter agent in charter ponudnik izključena iz kakršnekoli odgovornosti do tretjih oseb zaradi dogodka, ki ga povzroči in zanj odgovarja kupec – najemnik. Tudi nista odgovorna za kakršnekoli pravne ali sodne stroške za takšne primere.

1.2.3.5. VARŠČINA IN DRUGI OBVEZNI STROŠKI

Kupec oziroma najemnik plovila bo ob prevzemu plovila v marini moral položiti varščino – kavcijo z gotovino ali s kartico. Varščina je ponavadi odvisna od velikosti in letnika plovila. Varščina – kavcija se kupcu – najemniku vrne v celoti ob vrnitvi plovila, ko se plovilo pregleda. Pogoji, da se kavcija vrne so:

 • vrnitev nepoškodovanega plovila v celoti, njegovih delov in opreme
 • rezervoarji goriva morajo biti polni (sicer se obračuna gorivo + strošek polnjenja, ki ga vsak charter ponudnik zaračuna po svojem ceniku)
 • pravočasna vrnitev plovila v matično marino

V nasprotnem primeru se iz varščine obračunajo dejanski stroški, ki so nastali s popravilom ali nadomestilom poškodovanih delov ali izgubljenih predmetov in opreme s plovila. Škoda, ki nastane zaradi pregretja motorja, nekontroliranja nivoja olja in druge poškodbe motorja, kakor tudi poškodbe jader, kot posledica naklepnega in malomarnega upravljanja z njimi, krije najemnik v celoti sam in niso predmet zavarovanja. Odškodnina se obračuna ob vrnitvi plovila (check out), v primeru, da nastalih stroškov ni možno obračunati, se kavcija zadrži delno ali v celoti in se obračuna takrat, ko so znani in ocenjeni vsi nastali stroški – ponavadi je to najkasneje v 30 dneh.

V primeru najema s skipperjem, kupec – najemnik kljub temu položi varščino, ki pa ne pokriva stroškov, ki bi nastali zaradi skipperjeve nepazljivosti ter slabega upravljanja s plovilom in opremo.

Ob prevzemu plovila kupec – najemnik mora plačati tudi naslednje stroške:

 • turistično takso za odrasle osebe
 • transit log (stroški čiščenja plovila, posteljnine, plina, podvodnega pregleda plovila…)

Kupec – najemnik lahko varščino zavaruje pri charter ponudniku, če charter ponudnik seveda to omogoča, kjer se mora pozanimati o pogojih in obveznostih zavarovanja varščine. Takrat varščine ne rabi položiti, plača samo zavarovanje – znesek, ki pa se mu ne vrne.

1.2.3.6. PODALJŠANJE NAJEMA

V kolikor kupec – najemnik želi podaljšati najem, se mora to predhodno dogovoriti s charter ponudnikom, kjer bo najel plovilo in pridobiti njegovo soglasje, glede na možnosti ostalih najemov. Dogovoriti se mora tudi o stroških podaljšanja najema.

1.2.3.7. ODSTOP OD NAJEMA

Če kupec – najemnik s svojo posadko iz kakršnegakoli vzroka odstopi od najema oziroma prevzema plovila, charter agent zadrži celotni znesek najema in bremeni kupca – najemnika za vse stroške, ki bi nastali z morebitnim odstopom od najema.

V kolikor kupec – najemnik odstopi od najema plovila in z njimi povezanimi navtičnimi storitvami, velja naslednje:

 • če je odstop od najema več kot 2 (dva) meseca od pričetka termina najema, charter agent obračuna in zadrži 30 % vrednosti najema,
 • če je odstop od najema do 1 (enega) meseca od pričetka termina najema, charter agent obračuna in zadrži 50 % vrednosti najema,
 • če je odstop od najema manj kot 30 (trideset) dni od pričetka termina najema, charter agent obračuna in zadrži 100 % vrednosti najema

Kupec – najemnik lahko v soglasju s charter agentom najde zamenjavo za svoj termin pod istimi pogoji, kot so veljali zanj, z istimi pravicami in obveznostmi.

Če kupec – najemnik ne poravna zapadlih obveznosti v roku 7 dni po zapadlosti, lahko charter agent odda plovilo drugemu kupcu – najemniku in zadrži vsa plačila, ki so bila plačana do takrat.

V kolikor ima partner, charter ponudnik strožja merila glede odstopa od najema, se upoštevajo njihovi splošni pogoji glede tega.

1.2.3.8. PRIMOPREDAJA PLOVILA (CHECK IN)

Charter ponudnik bo predal samo kompletno opremljena plovila, tehnično brezhibna, s polnimi rezervoarji goriva in vode in tudi pričakuje, da bo takšno plovilo vrnjeno. Na plovilu so tudi vsi potrebni dokumenti: plovno dovoljenje, zavarovalne police, koncesija, popisna lista posadke, kakor tudi navtične karte in več navtičnih vodnikov – peljarjev.

Primopredaja plovila (check in) je praviloma v soboto med 17. In 21. uro, razen krajših najemov in izven sezone – po dogovoru. Pri nekaterih charter ponudnikih je možna tudi prioritetna primopredaja prej ob predhodni najavi in največkrat proti doplačilu – dogovor.

V kolikor kupec – najemnik ne prevzame plovila v dogovorjenem roku in tega ne sporoči, oziroma se ne dogovori, lahko charter ponudnik v roku 24 ur razveljavi pogodbo in plovilo odda drugemu.

Če charter ponudnik iz kakršnegakoli vzroka ne more zagotoviti kupcu – najemniku rezerviranega plovila, se mu mora zagotoviti nadomestno plovilo enakih ali boljših karakteristik, brez doplačila. Če tudi ta možnost ni mogoča, se najemnina ustrezno zniža za vsak zamujeni dan. Če se nobeno plovilo ne zagotovi do roka 48 ur, lahko kupec – najemnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se mu znesek najemnine vrne, ni pa upravičen do nikakršnih drugih stroškov ali nadomestil in odškodnin, ker se dela maksimalno na tem, da se kupcu – najemniku ugodi, vendar je včasih višja sila močnejša.

Kupec – najemnik oziroma njihov skipper se je dolžan seznaniti s plovilom in njegovimi karakteristikami, opremo, navtičnimi instrumenti in delovanjem med primopredajo. Med primopredajo se vodi zapisnik in popis opreme, vse nejasnosti, manjko opreme, morebitne najmanjše poškodbe ali kakršnokoli nedelovanje česarkoli, se vpiše v zapisnik, oziroma se zahteva, da se odpravi, v kolikor je mogoče, razen, če je nebistveno in ne vpliva na varnost posadke in same plovbe. Kasnejši ugovori in reklamacije glede plovnosti in opreme se ne sprejemajo.

Opozorilo! Skipper mora imeti s seboj na plovilu dokazilo o opravljenem izpitu za voditelja čolna in potrdilo o opravljenem izpitu o ravnanju z radijskimi postajami VHF GMDSS. Predvsem pa mora biti izkušen in mora imeti tudi praktično znanje in izkušnje, znati mora organizirati posadko glede odvezovanja, izplutja, plovbe in vplutja ter privezovanja.

V kolikor charter ponudnik ugotovi, da skipper nima dovolj izkušenj in znanja in bi s svojim ravnanjem ogrožal posadko, plovilo in druge udeležence in plovila, mu lahko prepove izplutje in mu dodeli službenega skipperja. Stroške in hrano za skipperja nosi kupec – najemnik v celoti. V kolikor službenega skipperja kupec – najemnik zavrne, lahko charter ponudnik prekine najemno pogodbo in zadrži celoten znesek, kupca – najemnika pa bremeni še za dodatne nastale stroške.

V kolikor kupcu – najemniku katerikoli nadzorni organ Republike Hrvaške, Slovenije ali Črne gore izreče kakšno kazen v času najema, jo izključno nosi sam kupec – najemnik, oziroma se poračuna iz kavcije.

1.2.3.9. VRNITEV PLOVILA IN PREDAJA (CHECK OUT)

Kupec – najemnik je dolžan plovilo vrniti pravočasno v matično marino ali na dogovorjeno mesto ( v primeru eno smernega charterja).

Plovilo mora biti predano in izpraznjeno posadke in stvari zadnji dan, najkasneje do 9. ure zjutraj. Priporočamo, da se vrnete v matično marino že raje na predvečer zadnjega dne.

Plovilo mora imeti polne rezervoarje goriva (kontrola po števcu in obvezen račun od tankanja!) in vode. Potrebno je izprazniti vse smeti.

V kolikor nadaljnja plovba plovila ni možna iz kakršnegakoli razloga, morate nemudoma obvestiti vodjo baze in navesti vzroke.

V kolikor ni mogoča pravočasna vrnitev v bazo (zaradi slabega planiranja, zaradi slabega vremena ali drugega vzroka), to morate nemudoma javiti vodji charter ponudnika oziroma bazi. Vse stroške zamude nosi kupec – najemnik in se ponavadi obračunavajo na vsako uro zamude in to dvakratno, računa se tudi izguba najema, nadomestila za druge goste itd..Skratka, vse stroške, nastale zaradi zamude, plača kupec – najemnik po pogojih in cenikih charter ponudnika.

Zato apliciramo na vas, da pravilno in pravočasno planirate pot, da se lahko tako ali drugače varno in pravočasno vrnete v matično marino.

V kolikor kupec – najemnik s svojo posadko zapusti plovilo brez vrnitve – predaje uslužbencu charter ponudnika, tvega izgubo kavcije.

1.2.3.10. NAJEM PLOVILA S SKIPPERJEM

Najeti skipper ima dolžnost varnega upravljanja plovila in opreme med plovbo, izplutjem in vplutjem. Posadka kupca – najemnika mora brezpogojno sodelovati in se podrejati skipperjevim navodilom, kajti le tako lahko zagotovi varno in prijetno plovbo. Posadka se mora podrejati tudi skipperjevim predvidevanjem glede vremena in s tem varnosti plovbe in ne sme vztrajati proti njegovim odločitvam. V nasprotnem primeru lahko skipper odstopi od pogodbe.

1.2.3.11. ODGOVORNOST KUPCA – NAJEMNIKA

Kupec – najemnik se obvezuje:

 • da bo s plovilom in opremo ravnal skrbno in vestno,
 • da s plovilom ne bo plul pod vplivom alkohola, narkotikov ipd.
 • da bo spremljal vremenske napovedi in s tem prilagajal plovbo vremenskim razmeram in znanju skipperja in posadke,
 • da bo pllul po vranih območjih in se bo izogibal nevarnim predelom,
 • da ne bo izplul, če bo ugotovil kakšno neizpravnost na plovilu ali opremi,
 • da bo plovilo uporabljal samo za sebe, svoj dopust in da ga ne bo dajal v podnajem tretjim osebam, ali uporabljal v pridobitne namene ,
 • da so na plovilu samo osebe, ki so na popisnem seznamu posadke,
 • da bos s plovilom plul samo v teritorialnih vodah in bo dosledno spoštoval vse pomorske in druge zakonske predpise,
 • da s plovilom ne bo sodeloval na regatah, razen ob dogovoru s charter agentom in charter ponudnikom,
 • da s plovilom ne bo vlekel drugih plovil, razen v primeru višje sile oziroma reševanja,
 • da bo charter ponudniku in charter agentu povrnil vse stroške in pravne, sodne stroške, ki bi jih od njega terjale tretje osebe zaradi neprimernega delovanja in povzročitve škode tem osebam s strani kupca – najemnika,
 • da prevzema odgovornost zaradi zaplembe plovila s strani nadzornih organov zaradi svojega ravnanja,
 • da bo obvestil charter ponudnika o vsakršnih morebitnih povzročenih poškodbah in okvarah na plovilu, ki bi nastale v času njegovega najema in bi se ugotovile kasneje
 • da bo kril vse omenjene škode, ki bi bile ugotovljene naknadno, ali bi prišle v bazo naknadno – npr. kazni
 • da ne bo na plovilo vkrcal domačih živali (prepovedano!) razen ob predhodnem dogovoru s strani charter ponudnika in proti plačilu po ceniku

1.2.3.12. PRITOŽBE

V primeru pritožbe s strani kupca – najemnika, je le-ta možna samo v pisni obliki in naslovljena na charter agenta ali charter ponudnika in to najkasneje v roku 7 dni po končanem najemu.

Pritožbe ali nesporazume bomo reševali sporazumno med charter agentom, charter ponudnikom in kupcem – najemnikom. Pritožbe se lahko nanašajo na primopredajni zapisnik ob vrnitvi plovila in mora biti podpisan s strani kupca – najemnika in delavca charter ponudnika.

Pritožbe bomo reševali sporazumno in v obojestransko korist, v kolikor to ne bo možno, bo pristojno okrajno sodišče sedeža charter ponudnika, ali okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, kjer je sedež charter agenta.

1.2.3.13. Brezplačna odpoved transakcije

Če lastnik plačilne kartice smatra, da niso bili upoštevani vsi postopki po pravilih, ali da je kakorkoli oškodovan ob rezervaciji plovila, ko je plačal rezervacijo s kartico, ima pravico do vrnitve vplačanega zneska – stornacije transakcije preko banke izdajatelja transakcije v roku 24 ur od vplačila.

BASIC INFORMATION
Vemsa d.o.o. (Prima Sailing) - as manager of your data/ executor
Adress: Ozka ulica 7, 21210 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia
VAT number: SI18390773
Contact info of data protection official:  booking@prima-sailing.com

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani ter rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU MGRT SPS – Slovenski podjetniški sklad

Na voljo za spletno rezervacijo in plačilo z naslednjimi kreditnimi karticami

Mastercard Visa Maestro AmEx Diners Discover DinaCard

Piškotke uporabljamo za zagotavljanje visokokakovostne storitvene izkušnje in popolno funkcionalnost naše Pravilnik o piškotkih.